online verzekeringen

Statements

Bereken mijn premie

Privacy

We streven ernaar uw privacy veilig te stellen en tegelijkertijd onze service zo persoonlijk mogelijk te maken.

We behandelen en beveiligen uw persoonsgegevens daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Hieronder kunt u in het kort lezen hoe WitGeld omgaat met uw persoonlijke gegevens. WitGeld.nl verzamelt informatie over bezoekers bv. via mijnWitGeld login, rekenmodules, invulformulieren en e-mail. WitGeld gebruikt deze informatie om de website en klantvriendelijkheid te verbeteren voor bestaande en nieuwe klanten. WitGeld zal de door haar verzamelde gegevens nooit vrijwillig afstaan, beschikbaar stellen of verkopen aan derden, tenzij de bezoeker hier zelf toestemming voor geeft. Bij de aanvraag van een verzekering of financiële dienst vragen wij om uw persoonsgegevens. WitGeld verwerkt deze gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. De door u verstrekte gegevens worden gebruikt voor de afhandeling van uw aanvraag, het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst of financiële dienst en om te voldoen aan wettelijke regelingen. Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken voor overige activiteiten ter ondersteuning van onze bedrijfsvoering, zoals ten behoeve van het voorkomen en bestrijden van fraude, statistische analyses en om u te informeren over andere door ons geleverde producten en diensten.We gebruiken zogenaamde ‘cookies’ op onze website, om uw vroegere activiteiten op de site te registreren, zodat we u bij een volgend bezoek een betere dienstverlening kunnen bieden.De bezoeker is in principe anoniem, tenzij er informatie wordt doorgegeven via mijnWitGeld login, e-mail, de rekenmodule of formulieren. Bezoekers die contact informatie (bv. een e-mail adres) achterlaten kunnen in de toekomst ook in beperkte mate informatie en aanbiedingen krijgen van WitGeld. Wilt u deze mails niet meer ontvangen, dat kan door een email te sturen naar info@witgeld.nl met daarin het e-mailadres van de klant.Om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Zo werken wij bijvoorbeeld bij het aanvragen van een verzekering met een beveiligde verbinding, herkenbaar aan de letters ‘https’ in uw internetbrowser. Ook worden uw gegevens opgeslagen op een afgeschermde server.We verstrekken uitsluitend gegevens aan derden wanneer de wet dit voorschrijft en in het geval van (het vermoeden van) fraude. Heeft u vragen over de werkwijze van WitGeld op het gebied van privacy, neem dan contact op via info@witgeld.nl of telefonisch via 030 2567 011 (standaard tarief). WitGeld behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina gepubliceerd worden.

Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site betekent dat de gebruiker instemt met de bepalingen in deze disclaimer.

WitGeld.nl streeft ernaar dat alle informatie op deze site actueel en correct is. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. WitGeld.nl behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.  Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaarden WitGeld.nl en (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan WitGeld.nl geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie. WitGeld.nl garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. WitGeld.nl aanvaardt evenmin enige aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door WitGeld.nl worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site (of sites) van WitGeld.nl. De eventueel op deze website verstrekte informatie over verzekeringen, dan wel in dit verband gedane aanbevelingen, mogen nimmer worden opgevat als een persoonlijk advies.  Omdat wij geen persoonlijk advies geven bij gebruikmaking van de mogelijkheid zelf rechtstreeks uw financiële voorziening(en) te regelen, bent u zelf verantwoordelijk voor de productkeuze en de afstemming op uw persoonlijke situatie. De weergave van de door andere consumenten gemaakte keuzes dienen slechts ter indicatie en nooit als direct advies. Ingeval u uitsluitend op basis van de informatie of de gedane aanbevelingen op deze website besluit verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. WitGeld wijst u er derhalve uitdrukkelijk op dat zij niet aansprakelijk is voor de (financiële) schade die voortvloeit uit uw besluitvorming.

Dienstverlening

Download ons dienstverleningsdocument hier.
WitGeld.nl is een handelsnaam van Nationaal Direct B.V.. Nationaal Direct verleent financiële diensten, valt onder de Wet op het financieel toezicht (Wft) en heeft daarom een vergunning van de Autoriteit Financiële markten (AFM). U kunt ons in het AFM register vinden onder de handelsnaam Nationaal Direct B.V., WitGeld, nummer 12020613. WitGeld.nl heeft als financieel dienstverlener verschillende verzekeringen ontwikkeld. Wij zijn zelfstandig en maken geen deel uit van een andere financiële onderneming. De aandelen van het bedrijf zijn in handen van 4 particuliere ondernemers.

WitGeld.nl biedt consumenten de mogelijkheid zich via internet of telefonisch te verzekeren tegen verschillende risico’s. Dit doen wij op basis van het zogenaamde execution only. Daarbij gaan wij er van uit dat u weet welk risico u wilt afdekken en welke verzekering u wenst.

Daarom:

  • Adviseren wij u niet over een te kiezen verzekering of dekking
  • Informeren we u alleen in algemene zin over de verzekering
  • Voeren wij alleen uw opdracht uit en bent u zelf verantwoordelijk voor uw besluit

Onze diensten via internet en de telefoon worden door de wetgever beschouwd als ‘verkoop op afstand’. Daardoor heeft u bepaalde garanties tegen onzorgvuldig genomen beslissingen. Hierover informeren wij u voorafgaand aan onze dienst of wanneer u daarmee akkoord gaat via onze website. Wij zijn ook aangesloten bij de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.

Waar kan ik met een klacht terecht?

Heeft u een klacht of bent u het oneens met een beslissing van een WitGeld.nl medewerker? Neem dan contact op met ons, dan zoeken we gezamenlijk naar een oplossing.

Wanneer u een formele klacht wil indienen kan dat natuurlijk ook. We nemen dan binnen 2 dagen telefonisch contact met u op ter bevestiging, en binnen 2 weken krijgt u een inhoudelijke reactie.

Wanneer u het niet eens bent met onze reactie, kunt u uw klacht altijd nog voorleggen aan het KiFiD (Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, 0900-3552248, info@kifid.nl, www.kifid.nl ). Dit is een onafhankelijk instituut, waar wij als dienstverlener bij aangesloten zijn. Ons inschrijvingsnummer bij het KiFiD is 100.000465.

Voor overige vragen over onze dienstverlening of over dit document zijn we telefonisch bereikbaar voor een toelichting.
Met vriendelijke groet,

Het team van WitGeld.nl